Вправи, що підвищують пізнавальну мотивацію учнів

10152

Технології критичного мислення, інтерактивного навчання, соціоігрової педагогіки дають розмаїття різних вправ, що підвищують пізнавальну мотивацію та активність учнів. В своїй роботі найчастіше використовую наведені нижче.

„Мозковий штурм”(або Мозкова атака)

Мозковий штурм може використовуватися у різних формах, в залежності від задач уроку. В своїй практиці я використовую „Мозковий штурм” у скороченому варіанті для активізації пам’яті та уваги, включення пізнавальної мотивації.

У 7 класі вивчалася тема „Розкладання многочленів на множники”, для систематизації знань, умінь та навичок можна використовувати „Мозкову атаку”.

  В групи дати завдання:
 1. Які існують способи розкладання на множники? Описати теорію.
 2. Навести приклади, в яких використовуються способи розкладання на множники.
 3. В яких типах завдань використовуються розкладання на множники?
 4. Виписати формули скороченого множення.

Мозковий штурм відбувається по різних напрямках, четверте завдання пропонується учням, які навчаються на низькому та середньому рівні, що вклад у спільне діло був і з їх боку.

Після завершення вправи в учнів у зошиті виникає схема не лише переліку способів розкладання на множники, а й прикладів використання і перспектива залучення цих знань, умінь та навичок до подальшого вивчення алгебри.

„Асоціативний кущ”

Ця вправа може застосовуватися у тих випадках, коли треба активізувати процеси пам’яті та уваги. Наведений приклад демонструє використання вправи в темі „Повторення курсу геометрії за 8 клас” для 9 класу.

На дошці вчитель виписує всі спогади та здогадки з приводу матеріалу 8 класу всіх учнів, в ці спогади входять не тільки правильні і чіткі визначення, але і слова, пов’язані з курсом математики, будь-які аналогії і правила. Після фіксації варіантів запропонованих учнями, треба задати основу для порівняння. Схема повторення для порівняння може виглядати самим різним чином, тому перед цією вправою учителеві треба проаналізувати курс геометрії за 8 клас.

  Варіант схеми, яку можна представити на дошці, згідно шкільної програми виглядає таким чином:

8 клас (основні теми минулого року)

 1.  Чотирикутники.
 2.  Середні лінії.
 3. Теорема Фалеса.
 4. Площі прямокутників.
 5. Терема Піфагора.
 6. Синус, косинус.

Після співвіднесення результатів вправи „Асоціативний кущ” та основних тем минулого року, задається перспектива вивчення геометрії у наступному році. Обов’язково обговорити зв’язки між темами восьмого та дев’ятого класів.

9 клас (Основні теми наступного року)

 1. Розв’язування трикутників.
 2. Декартові координати.
 3. Вектори.
 4. Геометричні перетворення.
 5. Початки стереометрії.

Таким чином, актуалізація знань базується на позитивній пізнавальній мотивації і дозволяє учням усвідомити перспективу подальшого вивчення геометрії у 9 класі.

Вправа „Два-чотири- всі разом”

Вправа використовується у випадках закріплення знань, умінь та навичок з теми, коли знання, уміння і навички є не досить опрацьованими.

Так у темі „Ознаки подібності трикутників” (9 клас, геометрія) видається кожному картка, в парі треба знайти відповіді на максимальну кількість запитань. Потім доповнити в четвірці і записати результати у зошит. При представленні результатів роботи доповнити та відкоригувати отримані відповіді фронтально.

Приклад картки

  Тема „Ознаки подібності трикутників”.
 1. Что такое преобразование подобия?
 2.  Что такое коэффициент подобия?
 3.  Как определить, что при гомотетии фигура увеличилась?
 4. Изобразите гомотетию отрезка длиной 3 см с коэффициентом подобия ½.
 5. Перечислите основные свойства преобразования подобия.
 6. Какие фигуры принято считать подобными?
 7. Как это обозначить? На примере двух треугольников.
 8. Сформулируйте признак подобия для прямоугольных треугольников.
 9. Сформулируйте признак подобия для треугольников, у которых два угла равны.
 10. Сформулируйте признак подобия треугольников по двум сторонам и углу между ними.
 11. Сформулируйте признак подобия для треугольников, у которых все стороны равны.
 12. Будут ли подобны (и по какому признаку) треугольники: египетский и со сторонами 9 км, 12 км, 15 км.

„Незакінчене речення”

Зміст вправи в тому, щоб продовжити речення. В залежності від цілей обирається речення і по колу всі учасники продовжують його. Варіанти речень:

„Я (назвати себе) зараз відчуваю себе як …” (якщо завдання зрозуміти емоційний настрій учнів)

„ Сьогодні я очікую від уроку…” (діти можуть говорити про свої емоції чи про навчальні очікування)

„Сьогодні я хочу навчитися …” (навчальні цілі уроку у розумінні дітей)

„Міні-лекція”

В якості занурення в тему заняття можна використовувати міні-лекцію. Ця форма достатньо традиційна, але на відміну від звичайної лекції має бути стислою до 10-15 хвилин і обов’язково мати роздатковий матеріал, який залишається в учнів. Роздатковий матеріал розглядається як опорний конспект, вивісити плакати чи продемонструвати слайди недостатньо – в учнів має залишатися „слід від лекції”. З цим роздатком можна працювати і в подальшій роботі.

Створення роздаткового матеріалу досить кропітка справа. Треба під час лекції працювати з ним, використовувати його не лише як довідник чи підручник, залишаючи вільне місце для нотаток чи для виконання невеличких вправ, які мають відношення до обговорюваної теми. Приклад роздаткового матеріалу для „міні-лекції” для 9 класу з геометрії, тема „Розв’язування трикутників” урок присвячений тригонометричним функціям – синус, косинус, тангенс кутів від 0 до 90 градусів.

Завданням міні-лекції є повторення визначення синуса, косинуса, тангенса для прямокутного трикутника, практика для обчислення значень синуса, косинуса та тангенса кутів 30, 45, 60 градусів. В зошиті відображується не текст завдання, а ті дії, які виконують учні.

Приклад картки

1. Побудуйте рівнобедрений прямокутний трикутник.

2. Побудуйте рівносторонній трикутник. Проведіть в ньому висоту.

3. Заповніть пропуски у таблиці.

Робота проводиться фронтально, разом з учителем, потім самостійно, можна з використанням парної роботи.

„Конспектування по частинах”

Передбачає вичитування інформації стосовно теми заходу, але на відміну від „Міні-лекції” не має роздаткового матеріалу. Тому важливим є спосіб фіксації теорії.

На початку інформаційного блоку учитель пропонує учням розділити лист на чотири частини і дає кожній з них назви-напрямки, тобто ті аспекти, які треба записати в цих частинах аркуша під час повідомлення. Після теорії треба доповнити ці долі обмінюючись інформацією з іншими учасниками, найпростіший варіант – усне спілкування через ведучого. Інформація в такому варіанті не лише уточнюється, а й доповнюється. Актуалізація побудована таким чином допоможе позитивному входженню в урок та налаштуванню на робочу атмосферу.

Наприклад, в ході вивчення теми „Чотирикутники” (8 клас, геометрія) можна запропонувати поділити на чотири частини аркуш зошиту і в І чверті записати все, що стосується квадрату та прямокутника, у ІІ чверті – все, що стосується ромбу та паралелограму, у ІІІ чверті – все, що стосується трапеції. В останній чверті записати інформацію, що стосується чотирикутників як геометричних фігур.

„Вільний лист”

Технологія „Вільного листа” дозволяє вивільнити з свідомості та підсвідомості деякі аспекти обговорюваного питання, актуалізувати основні для конкретної аудиторії напрямки обговорення.

Для виконання цієї вправи необхідно папір, ручку та тему листа, яка може бути задана через зорові (наприклад, демонстрація картини за даною тематикою), слухові (наприклад, усний опис необхідного образу) чи кінестетичні образи (наприклад, треба торкнутися предмету, який допоможе розгорнути тему обговорення). Учитель задає тему, а учні пишуть на папері все, що набігає на думку, припущення можуть бути найфантастичнішими, навіть, на перший погляд, не пов’язаними з заданим образом. Технологія допомагає включити в роботу критичне мислення, вивільнити різні образи та аналогії, що сприяє підвищенню якості уроку в подальшому.

Після написання, на це зазвичай виділяється близько 3-5 хвилин, можна запропонувати прочитати отримані твори і заглибитися в обговорення заданої теми.

Наприклад, в ході вивчення теми „Пряма та обернена залежність” у 6 класі при вивченні відношень та пропорцій.

Учитель пропонує учням записати все, що вони знають і думають про залежність. Після, при обговоренні, треба з’ясовувати, які з отриманих прикладів є прямою та оберненою залежністю.

„Запитайте експерта”

Інструкція: Сядьте у два ряди друг проти друга. Один ставить запитання (інтерв’ю), іншою — відповідає (експерт). Той, хто бере повинен попросити раду або висвітити проблему, з якого він зіштовхнувся. Експерт дає пораду. Після того як 5 експертів будуть опитані, поміняйтеся ролями. Наприклад, при написанні пробної діагностичної самостійної роботи в темі „Звичайні дроби” 6 клас. Діти розв’язують завдання написане на дошці. Після звіряють відповіді з правильними. В ролі експертів будуть виступати ті, в кого відповіді співпали з правильними, а ті, хто отримав інші відповіді будуть радитися з експертами.

  Приклад картки

 • Сократите дроби
 • Приведите дроби к общему знаменателю
 • Запишите дроби в порядке возрастания
 • Длина первого отрезка м, а длина второго — м. Какой из этих отрезков длиннее?

„Теми дискусій”

Ці теми можна використати в груповій дискусії, кожний учасник обирає одну тему для початку дискусії.

  Теми складаються з перших пропозицій, таких як:

 • Що мене цікавить………
 • Я міг би досягти значних успіхів у випадку….
 • Останнім часом я зробив…………
 • Мені вдалося досягти більших успіхів в………….
 • Моя головна проблема складається в………………
 • Я щасливий(а), що……………
 • Це чудово, коли……………

„Знайди помилку”

Пропонуються завдання, що містять помилки і мають викликати сумніви. Учні мають знайти помилки та пояснити чому вони виникають, з чим пов’язані і що, може думати людина, яка їх робить. Ця вправа дає дитині можливість відчути свої помилки не страшними, а корисними, підвищить пізнавальну активність учнів та спрямує їх думки в напрямку пошуку вірних рішень.

Один з прикладів активізації уваги учнів – учителеві писати на дошці з помилками і просити учнів знаходити неточності та помилки, треба коментувати як таких помилок припускаються і що робити задля їх уникнення.

Другий варіант видати учням завдання на картках або написати на дошці з помилкою і індивідуально, парно чи у групі, в залежності від можливостей дитячого колективу і складності помилки, знайти її.

Приклади карток для пошуку помилок.

Для 7 класу (алгебра)

Знайди помилку в розв’язанні рівняння.

В картці закладено помилки з втратою знаку мінус перед першим дробом, помилка при підрахунках (множення 27 на 9), але найважливішою є помилка при діленні звичайних дробів, заміна ділення множенням, без переходу до дробу оберненого до даного.

Для 5 класу (математика)

Виконай дії: 264,15 – 0,235•0,04 + 75,624 : 3,68.

Які помилки можна зробити при виконанні цього завдання? Складіть план самоперевірки. Перевір ще раз, чи немає в тебе помилок, про які ти тільки, що розповідав?

Такі завдання спрямовані на формування такої дії як самоперевірка, підвищення рівня самоконтролю.

„Розв’яжи завдання”

Ця вправа може бути записана на картці, яка містить завдання з теми, що вивчається, які діти вже вміють розв’язувати, а серед інших знайомих завдань ховається таке, що виходить за актуальні можливості учнів і відноситься до нової теми. При розв’язанні діти стикаються з проблемою і вона стає предметом обговорення, створюючи мотивацію до її вивчення. Наприклад, на уроці математики у 6 класі при введенні теми „Звичайні дроби” найменшого спільного знаменника, зведення дробів до спільного знаменника можна запропонувати учням наступне завдання.

Розв’яжіть запропоновані приклади: Серед запропонованих завдань є додавання і віднімання десяткових дробів, що вивчалося у 5 класі, так само діти мають вміти додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками. Приклад 4) містить завдання, яке діти не вміють розв’язувати – віднімання дробів з різними знаменниками. Коли діти зіткнулися з проблемою, введення теми про уміння зводити до спільного знаменника дроби стає пізнавальною потребою, мотивація, яка створюється у такий спосіб є найбільш актуальною. Для створення мотивації треба обговорювати з дітьми, чому не змогли розв’язати приклад, що треба знати для того, щоб знайти відповідь тощо.

“Синтез думок” (групова робота, групи по 4 – 6 учнів)

У випадку, коли треба мати уявлення про досліджуваний об’єкт максимальну кількість інформації, я використовую вправу „Синтез думок”. Наприклад, при створення цілісного образу математики як науки ця вправа проводиться наступним чином.

  На ватманах зафіксувати основні напрямки обговорення:

 • Математика як частина загальнолюдської культури;
 • Математика як наука;
 • Математика як шкільний предмет;
 • Результати вивчення математики.

На кожному ватмані учні фіксують розуміння вказаних аспектів, доповнюючи думки інших груп, оскільки ватмани передають по колу, обмінюючись з іншими групами.

Обговорення результатів роботи виглядає як презентація отриманих плакатів, які містять синтез думок всього колективу з даного питання. Важливо після закінчення вправи запитати учнів про почуття, які виникли в них під час виконання вправи.

автор публикации: Руденко О.В., учитель математики